Contracte de viatges

Condicions General del contracte de viatge combinat

a) CONTRACTACIÓ DEL VIATGE COMBINAT

1. Regulació jurídica aplicable.

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril).

2. Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol•licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència detallista aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques.

D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona, la mobilitat de la qual, per participar en el viatge, es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel•lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, en què la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. Inscripció al viatge i pagament del preu

L’acte d’inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit, que variarà segons els viatge contractat, però que podrà suposar un 40 % de l’import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d’un altre import. L’import restant s’haurà d’abonar en el termini que l’agencia fixi, que al menys, serà sempre de 7 dies abans de la sortida.

L’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les despeses previstes a la condició 13, si el client no abona qualsevol dels pagaments previstos en aquest apartat en els terminis fixats per l’agència.

La realització dels viatges anunciats pot quedar condicionada a la inscripció d’un grup mínim de persones, que pot variar en funció de cada ruta (consulti al fulletó de viatge, a la seva publicitat, o pregunti a l’agència si el viatge interessat requereix la formació d’un grup mínim de persones o no). En cas de que no es formi aquest grup, l’agència pot cancel.lar el viatge sense dret de indemnització pel client sempre que ho comuniqui a aquest en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data prevista pel seu inici.

4. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és de compliment obligat per ambdues parts.

b) REGLES APLICABLES A LES PRESTACIONS DEL VIATGE COMBINAT

5. Prestacions

1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en l’opuscle o programa, així com de les indicacions referents a aquesta informació que s’hagin realitzat en confirmar la reserva.
2. No obstant això, l’agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en l’opuscle abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament per escrit al consumidor.

6. Allotjament

Tret que s’indiqui una altra cosa en l’opuscle o es disposi en condicions particulars:

a) En relació amb aquells països en els quals s’especifica classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, l’opuscle recull la classificació turística que s’atorga en el país corresponent. En aquells en els quals no hi ha classificació oficial, la categoria que s’indica en l’opuscle és simplement orientativa. En tot cas, l’agència ha de vetllar per la màxima correspondència entre la qualificació utilitzada i les expectatives que això pugui generar de forma raonable en un consumidor espanyol.
b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país. Per norma general, l’habitació pot ocupar-se a partir de les catorze hores del dia d’arribada i s’ha de desallotjar abans de les dotze hores del dia de sortida, amb independència de l’hora en què estigui prevista l’arribada a l’hotel o de l’hora en què estigui prevista la continuació del viatge.
c) Les habitacions o cabines d’un vaixell triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals s’afegeix un o dos llits, que acostumen a ser un sofà llit o un llit plegable, excepte en certs establiments on, en lloc de llits addicionals, es fan servir dos llits més grans.

7. Transport

1. El consumidor ha de presentar-se en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència o, en el seu defecte, per l’opuscle. Per regla general, en el cas de transport aeri, l’antelació mínima és d’una hora i mitja sobre l’horari de sortida previst.
2. Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el règim previst per l’apartat 15 per a la falta de presentació a la sortida o, si escau, el previst en l’apartat 13 per a la desestimació del consumidor.
3. La pèrdua o dany que es produeixi pel que fa a l’equipatge de mà o altres objectes que el consumidor porti amb ell i conservi sota la seva custòdia són exclusivament per compte i risc propi.

8. Altres serveis

1. Per norma general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, tret que s’indiqui d’una altra forma, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, en aquests menjars no s’inclouen les begudes.
2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.

c) DRETS DE LES PARTS ABANS DE COMENÇAR EL VIATGE

9. Modificació del contracte

1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol•licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem sobre les prestacions i l’agència pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals justificades que haguessin causat aquestes modificacions, així com una prima per modificació de la reserva que no podrà excedir el 3% del preu del viatge.
2. Abans de la sortida, l’agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins d’aquest, segons les seves característiques generals o especials.
3. En el supòsit que l’agència es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en el qual es necessiten les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

10. Revisió del preu

1. L’agència només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà portar a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
a) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.
c) De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcació, desembarcament i altres d’inclosos en el preu.
2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contravalor de la moneda del país de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables a la data d’edició de l’opuscle.
En cas de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar dels EUA a la mateixa data.
3. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, l’agència el posarà immediatament en coneixement del consumidor, que podrà resoldre el contracte.
El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a l’agència en els tres dies següents després que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

11. Drets del consumidor en cas de resolució o cancel.lació del viatge per part de l’agència

1. En els supòsits en què el consumidor, d’acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte, o l’agència cancel.li el viatge abans de la data de sortida, podrà optar entre:
a) Que li reemborsin en el termini màxim d’un mes totes les quantitats pagades, o
b) Que, sempre que l’agència pugui proposar-li-ho, li ofereixi un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, l’agència no li exigirà cap suplement. També podrà acceptar la realització d’un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas l’agència li descomptarà la diferència de preu.
2. En ambdós casos, el consumidor té dret a reclamar una indemnització.
3. No existeix obligació d’indemnitzar en els següents supòsits:
a) Quan la cancel•lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en l’opuscle o en el contracte per al viatge combinat.En aquest cas, l’agència ha de comunicar per escrit la cancel•lació al consumidor abans de la data límit fixada en l’opuscle o en el contracte.Si no n’hi ha, l’agència ha de notificar la cancel•lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
b) Quan la cancel•lació del viatge es deu a causes de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l’agència, anormals i imprevisibles, la conseqüència de les quals no hauria pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència adequada.

12. Cessió de la reserva

1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en l’opuscle i en el contracte per realitzar el viatge combinat sempre que allò no estigui expressament prohibit pels prestadors dels diferents serveis.
2. La cessió haurà d’ésser comunicada per qualsevol mitjà a l’agència i serà gratuïta en quan a despeses de gestió de l’agència si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del viatge. Si es desitja portar a terme amb posterioritat i l’agència pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una prima per cessió que no excedeixi del 3% del preu del viatge.
3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que poguessin haver causat la cessió.

13. Dret de desestimació del consumidor

1. El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. No obstant això, si aquesta desestimació es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida del viatge, haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà de:
a) El 5% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació de més de 10 i menys de 15 dies.
b) El 15% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació d’entre els 10 i 3 dies.
c) El 25% del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.
2. El consumidor no haurà d’abonar cap percentatge en concepte de penalització si la desestimació té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greu ( que impliqui hospitalització o prohibició mèdica de viatjar en la data en que s’ha d’efectuar el viatge) del consumidor o del seu cònjuge.
3. En tots els casos (fins i tot els de força major), el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió de l’agència venedora ( 20 € per persona) i d’anul•lació dels diferents proveïdors. Per aquest motiu, recomanem que els clients disposin d’una assegurança amb cobertura de despeses de cancel.lació.
4. La desestimació produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de l’agència.
5. Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués d’abonar en el termini màxim d’un mes, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul•lació justificades i les penalitzacions.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com noliejament d’avions, naus, tarifes especials o altres d’anàlogues, les despeses de gestió, les despeses d’anul•lació i les penalitzacions seran les que indiqui de manera explícita l’opuscle per a aquest viatge o les acordades de forma particular en el document contractual.

14. Falta de presentació a la sortida

Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no realitzar el viatge i no es presenta a l’hora i lloc previstos per a la sortida.
En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats entregades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.

d) DRETS I DEURES DE LES PARTS DESPRÉS D’INICIAR EL VIATGE

15. Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

1. Quan el consumidor comprovi, durant la realització del viatge, que hi ha algun defecte o es produeix la falta de prestació d’algun servei contractat, haurà de comunicar-ho en el mateix lloc i al més aviat possible a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei de què es tracti. La comunicació s’haurà de realitzar per escrit o en qualsevol forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.
2. Si realitza aquesta comunicació en el temps i de la manera indicats, el document que ho acrediti l’eximirà d’aportar ulteriors proves sobre l’existència del defecte, tret que l’organitzador, el detallista o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades, i així ho hagi fet constar.
3. Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i de la manera indicats, haurà de provar els defectes que s’al•leguen d’acord amb els criteris generals de proves i seran a compte seu tots els danys que es produeixin o que s’agreugin per la seva falta de comunicació.

16. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador

1. L’agència haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat aquest no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte.Són part important dels serveis previstos aquells, la falta de realització dels quals impedeix el desenvolupament normal del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar que el consumidor, enmig d’aquest tipus de viatge, el continuï en aquestes circumstàncies.
2. L’agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
3. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l’agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.
4. Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, l’agència hauria de:
a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de tornada.
b) Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins a acabar el viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge és imputable al consumidor.
c) Abonar-li la indemnització que sigui procedent.

17. Desestimació del consumidor durant el viatge

1. El consumidor té el dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats entregades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.
2. Si la desestimació obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor, que li impedeixi continuar el viatge, l’agència està obligada a prestar la necessària assistència i, en el seu cas, a abonar l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses d’anul•lació degudament justificades que correspondran, si be, les mateixes podran ascendir al 100% del seu import.
3. En ambdós casos, totes les despeses suplementàries ocasionades per la desestimació, i en particular les de repatriació o trasllat al lloc d’origen, són a càrrec del consumidor, per aquest motiu, aconsellem la contractació d’una assegurança de viatge.

18. Deures de col•laboració del consumidor al normal desenvolupament del viatge

1. El consumidor haurà d’atenir-se a les indicacions que li faciliti l’agència per a l’adequada execució del viatge, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.
a. La infracció greu d’aquests deures faculta l’agència per resoldre el contracte de viatge combinat. En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de tornada, l’agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per retornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut. L’agència tindrà dret, a més, a la indemnització que sigui procedent pels danys imputables a la conducta del consumidor.

e) RESPONSABILITAT CONTRACTUAL PER COMPLIMENT DEFECTUÓS O INCOMPLIMENT
19. Distribució de la responsabilitat

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant del consumidor del correcte compliment del contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els correspondran pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat.
2. L’agència organitzadora, per ser la que planifica el viatge combinat, ha de respondre pels danys causats al consumidor per la no-execució o execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat així com pels danys que procedeixin de l’incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.
3. L’agència detallista, per ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una agència organitzadora, ha de respondre pels danys causats al consumidor pels errors que hagi comès en informar-lo sobre el viatge combinat, per haver omès la informació que havia de proporcionar-li, per no haver-li entregat la documentació necessària per a la correcta realització del viatge i, en general, per haver incomplert qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

20. Causes d’exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.
b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer, aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
c) Que els defectes esmentats es deguin a causes de força major, entenent per causes de força major aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

21. Deure del consumidor de reduir els danys

En tot cas, el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que puguin derivar-se de la no execució o execució deficient del contracte o per evitar que s’agreugin. Els danys que deriven de no haver adoptat aquestes mesures seran per compte del consumidor.

22. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com de les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
2. El consumidor haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació aniran a compte seu i, en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

23. Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

1. Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres anàlogues, que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb ocasió del viatge o durant el seu transcurs.
En aquests casos, l’agència haurà d’indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat.
2. Si l’agència intervé en la contractació d’aquestes prestacions respondrà d’acord amb les regles específiques del contracte que realitzi.

f) RECLAMACIONS I ACCIONS DERIVADES DEL CONTRACTE

24. Reclamacions a l’agència

En cas de que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els hi corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge, disposaran del termini d’un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.
El client també podrà sol•licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol•licitud del consumidor.
Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.
S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.
En cas de que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en que va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.
g) VIGÈNCIA
Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de gener 2014 i tenen una vigència indefinida mentre no siguin modificades.